Onderhandse lening modelovereenkomst

Een onderhandse lening modelovereenkomst is in principe niets anders dan een voorbeeld van hoe een overeenkomst voor een onderhandse lening er uit zou moeten zien. Een onderhandse lening modelovereenkomst wordt op verschillende plaatsen op het internet aangeboden zodat u een idee krijgt van de voorwaarden die doorgaans verbonden moeten zijn aan het afsluiten van een onderhandse lening. Het is een feit dat veel mensen er voor kiezen om een onderhandse lening af te sluiten zonder overeenkomst. Op zich is dat natuurlijk hun goed recht, maar dat zorgt er wel voor dat zowel de kredietgever als de kredietnemer een zeer aanzienlijk risico lopen. Mocht er ooit iets fout gaan, dan heeft geen van beide partijen ook maar enig bewijs van de afgesproken condities van de onderhandse lening.

Een onderhandse lening modelovereenkomst is dus bijzonder interessant omdat het kosteloos een idee geeft van de voorwaarden die aan het afsluiten van een onderhandse lening verbonden moeten zijn. In een onderhandse lening modelovereenkomst staat bijvoorbeeld te lezen welk bedrag er door de kredietverstrekker werd uitgeleend, maar ook op welke termijn deze verwacht het uitgeleende geld terugbetaald te krijgen alsook de kostprijs die er voor de onderhandse lening in rekening wordt gebracht. Het spreekt voor zich dat dit bijzonder belangrijke informatie is die eigenlijk in geen geval over het hoofd gezien mag worden. Een onderhandse lening modelovereenkomst even doorlopen alvorens een onderhandse lening daadwerkelijk af te sluiten kan dus zeker en vast nooit kwaad.

onderhandse lening voor hypotheek

Wanneer er een onderhandse lening wordt afgesloten betreft het veelal een relatief beperkt bedrag, maar er zijn ook uitzonderingen. In bepaalde gevallen gaat het zelfs zo ver dat de kredietnemer op zoek gaat naar een particuliere kredietverstrekker om door middel van een onderhandse lening geld te lenen voor een hypotheek. Dat is natuurlijk even slikken. Het spreekt voor zich dat geld lenen voor de aankoop van een huis door middel van een onderhandse lening alles behalve voor de hand liggend is. Dit zowel voor de kredietverstrekker als voor de kredietnemer. Een onderhandse lening kenmerkt zich immers door het ontbreken van een financiële instelling of een bank, maar is een particulier persoon wel in staat om een dergelijk groot bedrag op tafel te leggen?

En daarnaast, stel dat iemand zoveel geld heeft om door middel van een onderhandse lening geld te verstrekken voor de aankoop van een huis, hoe wordt dit dan verder geregeld? Bent u als kredietnemer dan bereid om een hypotheek te onderschrijven te behoeve van de kredietverstrekker? Zo ja, dan dient alles in een overeenkomst gegoten te worden die in dit geval zeker en vast geregistreerd moet worden bij een notaris. Alleen op deze manier kan de kredietverstrekker zich in zekere zin een beetje indekken, maar het verstrekken van een onderhandse lening voor een hypotheek is en blijft een uitermate riskante onderneming.

onderhandse lening contract

Een onderhandse lening contract is waarschijnlijk de minst populaire kredietovereenkomst binnen de financiële wereld. Mensen kiezen er immers vooral voor om een onderhandse lening af te sluiten om de financiële druk van een gewone lening te ontlopen. Wanneer er voor een onderhandse lening een contract wordt opgemaakt wordt dat veelal aanzien als een teken van wantrouwen hoewel dat eigenlijk helemaal niet perse zo hoeft te zijn. Het is bij een onderhandse lening immers gewoon zo dat de kredietgever zich in probeert te dekken tegen eventuele problemen en er bijgevolg ook zeker van wil zijn dat hij het door hem uitgeleende bedrag ooit terugziet.

Een onderhandse lening contract is eigenlijk een zeer standaard contract waarvan u verschillende voorbeelden op het internet terug kunt vinden. In een onderhandse lening contract worden vooral de algemene bepalingen opgenomen. Denk hierbij aan het bedrag dat door de kredietnemer wordt geleend, maar ook de termijn van afbetaling en natuurlijk de eventuele kost die op de lening in rekening wordt gebracht. Het wordt in ieder geval aangeraden steeds een kleine intrest in rekening te brengen op uw onderhandse lening. Wenst u dit niet te doen, dan dient u in het onderhandse lening contract op te nemen dat het gaat om een renteloze onderhandse lening zodat ook hier later geen discussie over kan ontstaan.

Onderhandse lening familie

Familie is er om elkaar te helpen en dat geldt zeker en vast ook op financieel vlak. Iedereen kan al eens terechtkomen in een financieel minder interessante situatie waardoor de persoon in kwestie snel nood heeft aan een beetje extra geld. Veelal is het in dit geval zo dat het niet gaat om erg hoge bedragen en dat het te lenen bedrag spoedig kan worden terugbetaald. Het is dan ook maar wat gek om hiervoor een beroep te doen op een bank of financiële instelling met alle (hoge) kosten van dien. Een beroep doen op uw familie kan in deze situatie een uitweg bieden, en wel door middel van een onderhandse lening.

Een onderhandse lening is een vorm van lenen waarbij u geld gaat lenen bij een familielid. Het familielid treedt in dit geval met andere woorden op als kredietverstrekker terwijl de persoon die het geld ontvangt natuurlijk de kredietnemer is. Hoe goed de band met uw familie ook is en hoezeer u elkaar ook vertrouwt, het wordt ten allen tijde sterk aangeraden om het krediet, en dan in het bijzonder de aflossing er van in een overeenkomst te gieten. Alleen op deze manier kunnen jullie er allebei zeker van zijn dat er niet van de gemaakte afspraken wordt afgeweken. Een onderhandse lening familie is dus op zich geen enkel probleem, maar ook in dit geval is een goede kredietovereenkomst onontbeerlijk.

Onderhandse lening registreren

Een onderhandse lening is eigenlijk iets heel moois. Door middel van een onderhandse lening kan een vriend of familielid u immers helpen in financieel moeilijke tijden. Helaas wordt er in dergelijke gevallen nog wel eens geprofiteerd van de kredietgever. Het komt bijvoorbeeld niet zelden voor dat er veel meer geld wordt geleend dan de kredietnemer eigenlijk nodig heeft waarna het geld vervolgens nooit of slechts deels wordt terugbetaald. Dat is natuurlijk dubbel zo vervelend voor de kredietgever, want zijn vertrouwen is niet alleen geschonden, hij is ook nog eens zijn geld (al dan niet volledig) kwijt.

Om bovenstaande te vermijden wordt het bij een onderhandse lening steeds aangeraden om een overeenkomst op te maken en deze te laten registreren. Een onderhandse lening registreren kunt u het beste doen bij een notaris. Het spreekt echter voor zich dat hier kosten aan verbonden zijn en dat, dat veelal de belangrijkste reden is om een onderhandse lening toch maar niet te registreren. Zorg er in een dergelijk geval hoe dan ook voor dat u over een schriftelijke overeenkomst beschikt zodat u toch op z’n minst een klein beetje zekerheid heeft.

onderhandse lening akte

Een onderhandse lening is natuurlijk een fantastische manier om iemand die tijdelijk nood heeft aan wat extra geld een hart onder de riem te steken. Veel kredietgevers kiezen er in dit geval voor om het geld gewoon te lenen en mondelinge afspraken te maken. Hoe mooi dit op het eerste zicht ook mag zijn, verstandig is het absoluut niet. Mocht er zich een probleem voordoen met betrekking tot de afbetaling van de lening heeft de kredietgever in principe geen enkele wettelijke basis om zich op te beroepen, behalve wanneer de voorwaarden werden vastgelegd in een overeenkomst of een onderhandse lening akte.

Deze laatste wordt vooral gebruikt bij onderhandse leningen waar veel geld mee gemoeid is. Het is natuurlijk net als bij andere kredieten immers zo dat een onderhandse lening zowel kan worden afgesloten voor een klein als een groot bedrag. Sterker nog, in bepaalde zeldzame gevallen wordt er zelfs een onderhandse lening afgesloten voor de aankoop van een woning. Het spreekt voor zich dat het in dit geval noodzakelijk is om enkele voorwaarden en bepalingen schriftelijk vast te leggen. Wanneer deze voorwaarden door beide partijen zijn ondertekend kan de overeenkomst geregistreerd worden bij de notaris. Deze registratie zorgt er op zijn beurt voor dat de inhoud van de onderhandse lening akte nooit meer betwist kan worden.

Onderhandse lening ABN

Wanneer we naar het aanbod aan kredieten kijken van ABN AMRO stellen we vast dat op het eerste zicht ook een zogenaamde onderhandse lening er onderdeel van uitmaakt, maar kan dat wel? Typerend voor een onderhandse lening is toch juist dat er geen bank of financiële instelling aan te pas komt? Dat klopt, maar de functie van ABN AMRO bestaat er dan ook in geen geval in om een onderhandse lening te verstrekken, maar enkel en alleen om te adviseren. Mensen sluiten immers vaak een onderhandse lening af zonder goed te weten welke voorwaarden er aan een dergelijke lening verbonden zijn of welke zekerheden er geboden moeten worden.

De onderhandse lening wordt op ABN AMRO aan de potentiële kredietverstrekker en kredietnemer dan ook tot in detail uitgelegd waarbij eveneens een voorbeeld van een overeenkomst wordt aangeboden. Verder is het zo dat de onderhandse lening ABN mensen informeert over de mogelijke voordelen die er verbonden zijn aan het afsluiten of verstrekken van een onderhandse lening. Wist u bijvoorbeeld dat u ook bij een dergelijke lening kunt genieten van een fiscaal voordeel? Het kan bij het afsluiten of verstrekken van een onderhandse lening in ieder geval nooit kwaad om eens te raden te gaan bij een ervaren bank of financiële instelling en dat heeft ABN AMRO goed begrepen.

Overeenkomst onderhandse lening

Een onderhandse lening is een lening die zich als het ware op verschillende vlakken kenmerkt. Allereerst is er natuurlijk het feit dat een onderhandse lening niet door een bank of financiële instelling wordt verstrekt, maar door een particulier persoon. Dit heeft als voordeel dat de kredietgever geheel zelf kan bepalen welke kosten er al dan niet in rekening worden gebracht, maar als nadeel dat er geen enkele wettelijke basis is om op terug te vallen, … tenzij er natuurlijk gebruik wordt gemaakt van een overeenkomst onderhandse lening. Een overeenkomst onderhandse lening is zoals de naam reeds doet vermoeden een overeenkomst waarin de voorwaarden van de onderhandse lening worden vastgelegd.

Een overeenkomst onderhandse lening bestaat in de meeste gevallen uit verschillende delen. Allereerst is er het stuk van de kredietgever. Deze verklaart immers een bepaald bedrag te hebben uitgeleend aan de kredietnemer. Het stuk van de kredietnemer heeft dan vooral betrekking op de manier waarop het geleende bedrag terug dient te worden betaald en vooral op welke termijn dat dient te gebeuren. In de meeste gevallen wordt een onderhandse lening afgesloten zonder overeenkomst, maar dat is absoluut niet verstandig. Mocht er zich ooit een probleem voordoen heeft geen enkele partij ook maar enig bewijs van de afspraken die werden gemaakt. Denk hier dus goed over na alvorens een onderhandse lening zonder overeenkomst aan te gaan.

Onderhandse lening voorbeeldcontract

Het klinkt waarschijnlijk wat vreemd, maar onderzoek heeft uitgewezen dat meer dan 90% van de onderhandse leningen wordt afgesloten zonder dat er een schriftelijke overeenkomst voor wordt opgemaakt. Velen zien een onderhandse lening immers als een lening in vertrouwen. Het zou volgens de kredietnemer dan ook oneerbiedig zijn om de kredietgever te vragen om het verloop van het krediet en dan vooral de terugbetaling er van op papier te zetten. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de kredietgever ten opzichte van de kredietnemer. In de meeste gevallen wordt een onderhandse lening immers afgesloten onder vrienden en familieleden en dan is er geen overeenkomst nodig, toch?

Hoe mooi bovenstaande ook mag zijn, het is niet verstandig om een onderhandse lening zonder schriftelijke overeenkomst af te sluiten. Mochten er zich meningsverschillen of problemen voordoen heeft u geen enkele houvast. Daarnaast is het zo dat een onderhandse lening voorbeeldcontract zeer eenvoudig opgevraagd kan worden via het internet. Dit zorgt er voor dat u geen dure advocaat onder de arm hoeft te nemen om een dergelijke overeenkomst op te maken en we verzekeren u dat u een stuk rustiger zult slapen. In een onderhandse lening voorbeeldcontract staat steeds te lezen welk bedrag er wordt geleend, op welke termijn het bedrag dient te worden terugbetaald en welke kosten er precies in rekening voor worden gebracht. Het gebruikmaken van een onderhandse lening voorbeeldcontract is dus in ieder geval een belangrijke zekerheid, zowel voor de kredietgever als voor de kredietnemer.

onderhandse lening

Een onderhandse lening is een beetje een dubbelzinnige lening. In bepaalde situaties kan het perfect voorkomen dat mensen op zoek zijn naar een kleine lening voor een korte periode en ze daarvoor eigenlijk geen beroep wensen te doen op een bank of financiële instelling. Veelal wordt er in deze situatie te raden gegaan bij vrienden of familieleden die op hun beurt er dan voor kunnen kiezen om een bepaald geldbedrag aan u te lenen. Stemt men hierin toe, dan is er sprake van een onderhandse lening, zijnde een lening tussen twee (veelal) bevriende personen zonder tussenkomst van eender welke financiële instelling.

Een onderhandse lening wordt omwille van bovenstaande dan ook meestal afgesloten zonder kredietovereenkomst. Zowel de kredietgever als de kredietnemer stellen immers vertrouwen in elkaar, maar het moet gezegd worden dat dit eigenlijk niet verstandig is. De beste vrienden kunnen vijanden worden wanneer het om geld gaat en dat zou natuurlijk jammer zijn. Omwille van deze reden wordt het dan ook altijd aangeraden om een onderhandse lening enkel en alleen af te sluiten wanneer er een schriftelijke overeenkomst voor wordt opgemaakt die door beide partijen wordt ondertekend.